آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دستگاه Refinery Gas Analyzer

 • مدل Agilent 7890 - Wasson ECE 383D
 • آنالیز گازهای Permanent و اسکن کامل ترکیبات با قابليت اندازه گیری هیدروکربن های گازی و مایع تا حد 10 ppm
 • دارایMethanizer   جهت شناسائی اکسيدهای کربن تا حد 0.1 ppm
 • دارای ديتکتورهای TCD  و FID  به همراه ستون های مختلف

دستگاه Flame Atomic Absorption Spectroscopy

 • دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای مدل Varian 240FS
 • ردیابی، شناسایی و اندازه گیری عناصر فلزی در مواد اولیه و محصولات تا حد ppm
 • استفاده از لامپ های مختلف عناصر فلزی و برخورداری از محلول و CRM  های استاندارد تمامی فلزات

دستگاه UV-VIS Spectrophotometer

 • ردیابی، شناسایی کمپلکس های فلزی و نافلزی و اندازه گیری کمی عناصر
 • دارای بازه طول موج 1100-190 نانومتر، گام 0.1 نانومتر در نمایش طول موج و دقت طول موج   ±0.3 نانومتر، سرعت اسکن 1400-24 نانومتر بر دقیقه

دستگاه Cold Crushing Strength

 • اندازه گيری استحکام فشاری سرد کاتالیست ها
 • امکان اندازه گيری با سرعت های مختلف و اعمال نيرو تا 500 Kg
 • دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت رسم نمودارها، روند تغییرات و ذخیره اطلاعات

دستگاه اندازه گيری سطح ويژه و آناليز حفرات

 • اندازه گیری BET (سطح ویژه) یک و سه نقطه ای نمونه ها
 • آنالیز حفرات شامل توزیع اندازه حفرات، حجم حفرات، قطر متوسط حفرات
 • قابلیت آماده سازی و تست همزمان نمونه ها

 

دستگاه Refinery Gas Analyzer

 • مدلAgilent 7890 - Wasson ECE 383D
 • آنالیز گازهای Permanent و اسکن کامل ترکیبات با قابليت اندازه گیری هیدروکربن های گازی و مایع تا حد 10 ppm
 • دارای Methanizer جهت شناسائی اکسيدهای کربن تا حد 0.1 ppm
 • دارای ديتکتورهای TCD و FID به همراه ستون های مختلف

دستگاه Flame Atomic Absorption Spectroscopy

 • دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای مدل Varian 240FS
 • ردیابی، شناسایی و اندازه گیری عناصر فلزی در مواد اولیه و محصولات تا حد ppm
 • استفاده از لامپ های مختلف عناصر فلزی و برخورداری از محلول و CRM های استاندارد تمامی فلزات

دستگاه UV-VIS Spectrophotometer

 • ردیابی، شناسایی کمپلکس های فلزی و نافلزی و اندازه گیری کمی عناصر
 • دارای بازه طول موج 1100-190 نانومتر، گام 0.1 نانومتر در نمایش طول موج و دقت طول موج nm 0.3± ، سرعت اسکن 1400-24 نانومتر بر دقیقه

دستگاه Cold Crushing Strength

 • اندازه گيری استحکام فشاری سرد کاتالیست ها
 • امکان اندازه گيری با سرعت های مختلف و اعمال نيرو تا Kg 500
 • دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت رسم نمودارها، روند تغییرات و ذخیره اطلاعات

دستگاه اندازه گيری سطح ويژه و آناليز حفرات

 • اندازه گیری BET (سطح ویژه) یک و سه نقطه ای نمونه ها
 • آنالیز حفرات شامل توزیع اندازه حفرات، حجم حفرات، قطر متوسط حفرات
 • قابلیت آماده سازی و تست همزمان نمونه ها

 

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است