واحد مهندسی فرآیند و نرم افزارهای مهندسی

 

  • طراحی، ساخت و نصب پایلوت های تخصصی جهت انواع واکنش های گرمازا و گرماگیر
  • طراحی بهینه آزمایش ها توسط نرم افزار
  • طراحیDatasheet  جهت آنالیز ورودی و خروجی پایلوت ها
  • مدل سازی و تعیین پارامترهای سینتیکی واکنش های مطلوب و نامطلوب فرآیندها براساس مدل های پیشرفته و متداول سینتیکی
  • شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با کمک نرم افزارهای پیشرفته
  • دسترسی به مقالات الکترونیکی ژورنال های ISI، دائره المعارف های مهندسی و آنالیزی، کتب مرجع، دستورالعمل های فرآیندی مهندسی و آزمایشگاهی
  • دسترسی به استانداردهای تخصصی آزمایشگاهی و تست مشخصات از جمله:

ASTM, ISO, UOP, DIN, ASME, BS, IEC, NACE, ANSI, EN, API

 

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است