گزارش عملكرد 8 ماهه كاتاليستهاى ريفرمينگ احياء مستقيم

 

يـكـى از راه هــاى تـوليــد گـازهـاى سـنتـز (مخـلـوط هيدروژن و مونوكسيدكربن) فرآينـد ريفرمينـگ تركيبـات هيدروكربنـى از قبيـل گاز طبيعـى، متـان، پروپـان و ... بـا اكسـنده هايى ماننـد H2O يـا  CO2 اسـت. ايـن واكنـش گرماگيـر بـوده و نيـاز بـه كاتاليسـت بـراى تسـريع واكنش و انجـام ميزان درصد تبديل مطلوب خوراك دارد.

 

دانلود

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است