کاتالیست سولفورزدایی اکسید روی

sulfur

کاتالیست سولفورزدائی اکسید روی

از این کاتالیست یا جاذب، جهت جذب سولفید هیدروژن (H2S) موجود در جریان گاز طبیعی یا سایر جریانات گازی استفاده می شود. شکل قطعات به صورت اکسترودی بوده و از اکسیدروی به همراه بایندر مناسب ساخته می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است