کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم

direct-reforming

کاتالیست ریفرمینگ واحدهای احیاء مستقیم

از این کاتالیست ها در ریفرمرهای واحدهای احیاء مستقیم جهت تولید گاز سنتز و احیاء گندله به آهن اسفنجی استفاده می شود. این کاتالیست ها بر مبنای فلز فعال نیکل، نشانده شده بر روی پایه کاتالیست آلفا آلومینا و اکسید منیزیم بوده و به سه نوع فعال (محتوی فلز نیکل بیشتر)، نیمه فعال (محتوی نیکل کمتر) و خنثی (بدون نیکل) تولید می شوند. گاز طبیعی و جریان گاز پروسس پس از اختلاط قبل از ریفرمر، وارد لوله های ریفرمر حاوی این کاتالیست ها شده و بر روی سطح کاتالیست ها واکنش های ریفرمینگ خشک و ریفرمینگ بخارآب انجام می شود. دمای کاری این ریفرمرها به سبب محدودیت های فرآیندی از ریفرمرهای بخارآب بالاتر است تا بتواند میزان متان در خروجی ریفرمر را به زیر 2 درصد برساند.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است