کاتالیست کلرزدایی

silver

کاتالیست های کلر زدائی


این کاتالیست ها در مجتع های پتروشیمی و واحدهای تولید هیدروژن جهت حذف کلر از جریان گاز طبیعی استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است