کاتالیست ریفرمینگ خشک

dry-reforming

کاتالیست ریفرمینگ خشک

این کاتالیست ها که دارای فلز فعال نیکل بر پایه اکسید منیزیم است جهت ریفرمینگ گاز طبیعی توسط واکنش آن با دی اکسید کربن و تولید گاز سنتز استفاده می شود. از جمله تفاوت های آن با ریفرمینگ بخارآب گاز طبیعی، استفاده از دی اکسید کربن و عدم استفاده از بخارآب به عنوان اکسنده و همچنین تولید گاز سنتز با نسبت هیدروژن به مونوکسیدکربن برابر یک است. از این کاتالیست ها که به دو نوع نیمه فعال (حاوی نیکل کمتر) و فعال (حاوی محتوی نیکل بیشتر) است جهت تولید مونوکسیدکربن خالص استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است