کاتالیست Low Temperature LTS Shift

low-temp

کاتالیست انتقال آب گاز دما پایین

جهت حذف مونوکسید کربن موجود در جریان گازی به هیدروژن و خالص سازی هیدروژن از کاتالیست های به شکل قرص بر پایه اکسید مس/اکسید روی/اکسید آلومینیوم استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است