مقاله ها

بارگذارى كاتاليست هاى ريفرمينگ احياء مستقيم در واحدهاى صنعتى

مقاله چاپ شده در ماهنامه پردازش سال يازدهم، شماره 102-103، اسفند 1395 ص 94

       ماهنامه پردازش: با توجه به هزينه نسبتا سنگين تامين اين مواد در واحدهاى توليدى و به ســبب حساسيت فرآيند بارگذارى كاتاليست ها و تاثيرات مســتقيم كيفيت اين عمليات بر عملكرد ريفرمر و طول عمــر كاتاليســت ها، امروزه مبحث شــارژ كاتاليســت در كشــورهاى صنعتى و نيمه صنعتى دنيا بــه صورت يك فنــاورى مجــزا و از طريق شــركت هاى تخصصى صاحب تكنولوژى در اين حوزه دنبال مى شود...

 

دانلود کامل مقاله

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است