شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۶/۱۰/۲۴

بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم در فولاد مبارکه اصفهان

photo_2018-01-13_15-59-08.jpg
بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم تولیدی شرکت گسترش فناوری خوارزمی برای نخستین بار در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان. برای اولین باریک ریفرمر کامل از انواع کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم در ریفرمر مدول C مجتمع فولاد مبارکه بارگذاری شد و این ریفرمر از ابتدای بهمن ماه وارد چرخه سرویس می شود.