شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۷/۰۳/۰۵

معرفی توانمندی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی به عنوان شرکت فناور در کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران

00.jpg 02.jpg معرفی توانمندی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی به عنوان شرکت فناور در کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری (چاپ اول)