شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۸/۰۲/۱۲

تصاویر غرفه خوارزمی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

7.jpeg 3.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 9.jpeg 11.jpeg تصاویر غرفه شرکت گسترش فناوری خوارزمی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی