شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۸/۰۲/۱۴

حضور فعال در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

1.jpeg 76576.jpeg 476467.jpeg 674677.jpeg حضور فعال شرکت «گسترش فناوری خوارزمی» در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی