شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۸/۰۲/۱۴

حضور جناب آقای دکتر توفیقی ریاست محترم پژوهشگاه صنعت نفت در غرفه شرکت گسترش فناوری خوارزمی

55uyiu.jpeg حضور جناب آقای دکتر توفیقی ریاست محترم پژوهشگاه صنعت نفت در غرفه شرکت گسترش فناوری خوارزمی