شرکت گسترش فناوری خوارزمی

گواهی نامه ها › مجوزها 

مجوزها 

High Tech Certificate

R&D Certificate

پروانه بهره برداری

مجوز شرکت دانش بنیان