شرکت گسترش فناوری خوارزمی

گواهی نامه ها › گواهی نامه ها › تائیدیه ها 

تائیدیه ها

گواهینامه توانمندی فناورانه

گواهینامه توانمندی فناورانه

تایید نانومقیاس کاتالیست سولفورزدایی

گواهی نانو مقیاس

تاییدیه نانو مقیاس HTS

تاییدیه نانو مقیاس LTS

تاییدیه نانو مقیاس اکسید نیکل

تاییدیه NIORDC

گواهی ثبت اختراع فرآیند ساخت کاتالیست های ریفرمینگ

گواهی نانو مقیاس کاتالیست ریفرمینگ

گواهی نانو مقیاس کاتالیست ریفرمینگ

تاییدیه RIPI HTS

تاییدیه RIPI ZnO

شرکت برتر در حوزه صنایع پیشرفته

واحد صنعتی برتر در سال ۱۳۹۶

شرکت فناور برگزیده در سال ۱۳۹۶