شرکت گسترش فناوری خوارزمی

گواهی نامه ها › گواهی نامه ها › استانداردها 

استانداردها

استاندارد ISO 21500:2012

استاندارد ISO 10002:2014

استاندارد ISO 10004:2012

استاندارد ISO 10006:2003

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 9001:2015

استاندارد ISO/TS 29001:2010

استاندارد ISO/IEc 17025:2005

استاندارد ISO 31000:2009

استاندارد HSE-MS

استاندارد OHSAS 18001:2007