شرکت گسترش فناوری خوارزمی
تازه ها
واحد خط تولید صنعتی و پایلوت های تولیدی

واحد خط تولید صنعتی و پایلوت های تولیدی

• کاتالیست های مورد استفاده در واحدهای پتروشیمی تولید کننده اوره و آمونیاک 
• کاتالیست های مورد استفاده در واحدهای پتروشیمی تولید کننده متانول
• کاتالیست های‌ مورد استفاده در واحدهای پالایشگاهی
• کاتالیست های مورد استفاده در واحدهای تولید کننده هیدروژن
• کاتالیست های مورد استفاده در واحدهای احیا مستقیم سنگ آهن
• کاتالیست مورد استفاده در صنایع شیمیایی
واحد پژوهش و توسعه و آزمایشگاه ها

واحد پژوهش و توسعه و آزمایشگاه ها